معرفی کتاب درباره جمال زاده و جمال زاده شناسی

ناشر:

سخن
تعداد چاپ: 234
قطع: رقعي
نوع چاپ: گالینگور
تاریخ چاپ: 90/06/21
نوبت چاپ:
1
محل نشر
تهران
شمارگان:
2200
رده دیویی:
8fa3.62
زبان کتاب:
فارسی
معرفی کوتاه:نویسنده در این کتاب پس از بیان شرح‌حالی از «محمدعلی جمال‌زاده» (1270ـ1376هـ.ش)، به معرفی گزیده‌ای از آثار ایشان و نقد و تفسیر آنها پرداخته است. از میان آثار مورد توجه می‌توان به: «قلتَشَن دیوان»؛ «دارالمجانین»؛ «یکی بود یکی نبود»؛ «اصفهان‌نامه» و قصه‌های: «زورخانه»؛ «درویش»؛ «باج سبیل»؛ «نقل کودکی» و...، اشاره کرد.

نويسنده: مولود طلائي

چکيده:

داستان كوتاه، روايتِ به نسبت كوتاه خلاقه اي است كه نوعاً سر و كارش با گروه محدودي از شخصيت هاست كه غالباً در عمل منفردي شركت دارند و از طريق وحدت تاثير بر آفرينش حال و هوا تمركز مي كنند. يكي بود يكي نبود، اولين مجموعه داستان كوتاه در ايران است كه به شيوه داستان نويسي نوين به رشته تحرير در آمده است.

نگاهي به ساختار اين اثر نشان مي دهد كه نويسنده با استفاده از شگردهاي بسيار ابتدايي و ساده، ايـن داستان ها را خلق كرده است؛ تـا جـايي كه هيچ گونـه ابـداعي از حيث ساختـار پنـج داستان منتخب به چشم نمي خورد. براي تحليل شيوه روايي مجموعه يكي بود يكي نبود از نظريه «ژپ لينت ولت»، منتقد فرانسوي بهره برده ايم. در شيوه مذكور با توجـه بـه نـاهمساني عملي ميـان راوي و كنشگر، دو شكل اصلي روايتي تعريف مي شود؛ روايت دنياي داستان ناهمسان و روايت دنياي داستان همسان. هر يك از ايـن بخش ها، خود قابليت تقسيم بندي به زيرمجموعه هاي كوچك تر را دارد؛ دنياي داستان ناهمسان، به سه گونه روايتي متن نگار، كنشگر و خنثي و دنياي داستان همسان، به دوگونه روايي متن نگار و كنشگر تقسيم مي شود.

از جهت گونه روايي، هر پنج داستان، همسان متن گرا هستند؛ يعني نويسنده (مـنِ روايت كننده) با منِ روايت شده يكي است. راوي با نگاهي به گذشته به نقل داستان مي پردازد و دوربينِ نگاه خود را همراه با ديگر كنشگران حركت مي دهد. زاويهديد داستان هاي مذكور دروني است و با گونه روايي آن هم خواني دارد. طرح داستان ها نسبتاً محكم است و «درد و دل ملا قربان علي» كامل ترين روايت را دارد. در مجموع به نظر مي رسد بخش مهمي از موفقيتِ يكي بود يكي نبود، مرهون زبان ساده و گنجينه فرهنگ عامه آن است و شگردهاي داستاني و پيچش هاي خاص روايتي در اين اثر چندان پر رنگ نيست.

کليدواژگان:

مجموعه يكي بود يكي نبود، محمدعلي جمالزاده، ژپ لينت ولت، طرح داستان، زاويه ديد

لینک دانلود مقاله:

http://uplod.ir/ovck7uet6yv2/noormags-سبک_روایی_مجموعه_داستان_کوتاه_یکی_بود_یکی_نبود_اثر_محمدعلی_جمالزاده_(با_تکیه_بر_-1029419_70154.pdf.htm

عنوان خبر شماره سه

متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه.

متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه متن خبر شماره سه.

عنوان خبر شماره دو

متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو.

متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو متن خبر شماره دو.

عنوان خبر شماره یک

متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک.

متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک متن خبر شماره یک.