نويسنده شهير معاصر ايران سيد محمد علي جمالزاده طبق موافقت نامه اي كه در تاريخ ۲۳ مهرماه ۱۳۵۵ با دانشگاه تهران به امضا رسانيد ، تمام حقوق ناشي از چاپ آثار خود را كه تا كنون نزديك به پنجاه جلد كتاب و رسالات و مقالات متعدد است به دانشگاه تهران واگذار كرده تا طبق بند آن موافقت نامه كه عيناً در اينجا نقل مي شود به مصرف برسد:

 

الف : يك ثلث آن درآمد به مصرف خريد كتابهاي مفيد برسد وبا مجموعه كتابهاي اهدايي اينجانب به دانشگاه تهران در اختيار كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران قرار گيرد.  اختيار و انتخاب اين كتابها با تصويب هيأت امنايي خواهد بود كه ترتيب تشكيل آن در ماده ۱۵ اين مقاوله نامه مقرر مي گردد

ب : يك ثلث ديگر عايدات به دانشجويان ايراني علاقه مند و مستحق وبي بضاعتي تعلق خواهد گرفت ( كه به تحقيقات ادبي و تاريخي مشغول خواهند بود ) خواه در ايران ويا در خارج از ايران به تشخيص هيأت امنا و با عنوان بورس تحصيلي يا اعانة تحصيلي جمالزاده

ج : يك ثلث ديگر  به يك موسسه خيريه  از قبيل يتيم خانه و يا خانه مساكين سالخورده داده خواهد شد ، به شرط آنكه آن در شهر اصفهان كه زادگاه جمالزاده است واقع باشد ، به تشخيص و ترتيبي كه هيأت امنا اختيار خواهند فرمود

همچنين آن مرحوم كتابخانه خود را به كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران بخشيد و كليه سهام شركت سيمان را كه مالك بود براي كارهاي خير خود به دانشگاه تهران واگذار فرمود. اين هيأت با انتخاب ايرج افشار( از جانب مرحوم جمالزاده ) و دكتر علي اكبر سياسي ( از جانب دانشگاه تهران ) ودكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي ( ازجانب اين دو ) تشكيل شد و اقدام به چاپ كتابهاي : يكي بود و يكي نبود - دارالمجانين - صحراي محشر -آسمان و ريسمان( توسط كانون معرفت )و كهنه ونو - منعت كشور - جنگ تركمن - قنبر علي و قصه هاي كوتاه براي بچه هاي ريش دار (توسط انتشارات جاويدان )كرد

با درگذشت مرحوم دكتر علي اكبر سياسي دانشگاه تهران آقاي دكتر جواد شيخ الاسلامي استاد دانشكدة حقوق و علوم سياسي را به عضويت هيأت امنا برگزيد. دراين دوره كتابهاي تاريخ روابط روس و ايران و گنج شايگان در سلسله انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار تجديد چاپ شد.
با تأسف از اينكه دكتر جواد شيخ الاسلامي در بهار ۱۳۷۹ درگذشت . آقاي دكتر محمد شكرچي زاده از طرف دانشگاه تهران به عضويت هيئت امنا منصوب شدند

اينك موسسه انتشارات سخن تجديد چاپ كتابهايي از آن نويسنده فقيد را بر عهده گرفته است كه بتدريج به چاپ خواهد رسيد

كاريكنواخت كردن رسم الخط و ترتيب چاپ و صفحه آرايي آثار جمالزاده زحمتي است كه به آقاي علي دهباشي واگذار گرديده است

بادرگذشت استاد ایرج افشار در اسفند ماه ۱۳۸۹, آقای دکترمحمد حسین امیر از سوی هیاُت امناء به جانشینی آقای ایرج افشار انتخاب گردید.