در این قسمت به بررسی گوشه ای چند از اسناد و دست نوشته های دکتر محمد علی جمالزاده در باب بخشش اموال و دارائی های ایشان جهت امور خیریه پرداخته می شود:

1 سند شماره یک
2 سند شماره دو
3 سند شماره سه
4 سند شماره چهار