امضاء كننده اين تصديقنامه سيد محمد علي جمالزاده صاحب شناسنامه شماره ۲۶۶/۶ پسر مرحوم سيد جمال الدين واعظ بموجب اين سند كليه سهام خود را در دو شركت سيمان تهران و شمال، با كليه سودهائي كه از اين سهام تا كنون وصول شده و عين سهام مذكور را در صورتي كه هيئت امنايم ( يعني آقايان سه گانه ايرج افشار و دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي و دكتر جواد شيخ الاسلامي ) صلاح دانستند نگاهداري كنند به عنوان سهام متعلق به حساب مخصوص جمالزاده در دانشگاه تهران ( يا آنكه آن را بفروشند و بهاي آن را بانضمام سودهاي وصول شده و پرداخته نشده ) به صاحب سهام( در عرض سال هاي گذشته در حساب مخصوص دانشگاه تهران ) به اسم حساب جمالزاده واريز كنند (كه بعداً محل مصرف آن ها را با نظر خودم و تصويب هيئت امناي سه گانه فوق الذكر تعيين گردد. ) اينجانب از هيئت امنا استدعا كرده و دستور داده ام كه در اين گونه موارد به پيشنهادهاي دانشگاه تهران مربوط به اقدامات مفيد علمي و فرهنگي كه ممكن است بودجه آن ها از همين محل سود سهام يا قيمت فروش آن ها تأمين گردد و همچنين براي انجام طرح هائي كه به نفع فقيران و نيازمندان است اولويت قائل گردند. توفيق دانشگاه تهران و هيئت امناي سه گانه. را در راه انجام خدماتي كه به عهده آن ها واگذار كرده ام از خداوند متعال خواستارم
------------------ژنو ۳۱ مرداد ۱۳۶۸ -------------------
---------------سيد محمد علي جمالزاده --------------