امضاء كننده اين تصديق نامه سيد محمد جمالزاده ساكن شهر ژنو (سويس) داراي شناسنامه شماره ۳۶۶/۶ پسر مرحوم سيد جمال الدين واعظ بموجب سند حاضر حق طبع و نشر كليه آثار قلمي خود را در حال حيات و تا ۳۰ سال پس از درگذشتم با شرايط ذيل به دانشگاه تهران واگذار مي كنم دانشگاه تهران حق دارد كه با تصويب و مشورت هيأت امناي سه گانه فعلي ( آقايان ايرج افشار- دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي - دكتر جواد شيخ الاسلامي) و با تغييري كه شايد در افراد اين هيأت امنا در آينده بميان آيد هر يك از آثار مرا ( كليه آثار) در هر موقع كه مفيد و لازم شمرد بچاپ و انتشار برساند. خود هيئت امنا در اين باب رأساً تصميم خواهد گرفت و راي اكثريت ( يعني دوراي) كافي خواهد بود و در صورت لزوم يا عدم اتفاق ممكن است نظر را كتباً جويا شوند و مطابق آن عمل گردد. اين ترتيب در زمان حيات من رعايت خواهد شد و پس از آن هر گونه تصميمي در مورد تجديد چاپ آثارم و تعيين محل صرف درآمد با اكثريت دو نفر از 3 نفر عضو هيأت امناء گرفته خواهد شد. تا موقعي كه در حيات هستم ممكن است از درآمد فروش آثارم مبالغي جزئي بهريكي دو يا سه نفر حواله كنم ولي بعد از من كل درآمدهاي حاصل از فروش كتاب هايم متعلق به دانشگاه تهران خواهد بود و با تصويب هيأت امناء به مصارف لازم و سودمند علمي و فرهنگي خواهد رسيد. محل اين گونه مصارف لازم و سودمند را هيئت امناء با اكثريت دو ثلث يا به اتفاق آراء تعيين خواهد كرد. تا وقتي كه در حيات هستم حق دارم طبق اثري از آثارم رابه نام ديگري هم واگذار نمايم بشرطي كه دانشگاه حاضر شود بهمان شرايط ناشر ديگر عمل نمايد ولي البته با شرايط. مساوي دانشگاه تهران حق خود را محفوظ خواهد داشت در صورتي كه ناشري با شرايط بهتر از دانشگاه تهران حاضر به نشر آثارم بشود هيئت امناء مكلف است آن اثر يا آثار را بناشر مذكور واگذار كند و درآمد آنرا در اختيار دانشگاه تهران قرار دهد كه مطابق ترتيب ذكر شده در اين قرار داد حاضر به مصارف لازم و --------------------------------------------- سودمند برسد.
---------------ژنو ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ سيد محمد علي جمالزاده-------------