امضاء كننده اين اظهار نامه سيد محمد علي جمالزاده پس از سپاسگذاري از مرقومه سر تا پا عطوفت جناب آقاي دكتر محمد رحيميان رئيس محترم دانشگاه تهران مورخ به ۱۳۶۸/۵/۲۱ هجري شمسي و داراي نمره 20198- 2-1 برسم وصيت نامه قطعي باطلاع دانشگاه تهران مي رساند كه كتابخانه خود را در ژنو( در عمارت شماره ۷۸ از خيابان فلوريسان طبقه ششم )برسم هديه ناچيزي به دانشگاه نامبرده تقديم مي دارم تا وسايل صندوق بندي و حمل آن را از ژنو(كه سركنسولگري دولت جمهوري اسلامي ايران در ژنو در امر آن سابقه دارد و در اينجا سپاسگذاري خالصانه خود را بهمان مقام محترم تقديم مي دارم )به تهران فراهم سازد.

توضيحاً تذكر مي دهد كه كتابخانه اين حقير داراي دوازده قفسه بزرگ (هر قفسه عموماً مشتمل بر نه ردیف و روي هم رفته داراي سه هزار جلد كتاب كوچك و بزرگ بزبان هاي فارسي و فرانسه و آلماني) و مجلاتي بزبان هاي انگليسي و روسي و غيره) مي باشد و فقط باحتمال اينكه باز مدت كوتاهي از نعمت زنده بودن برخوردار بمانم و رغبتي به مطالعه داشته باشم احتمال دارد در حدود صد الي دويست جلد كتاب هائي را كه مي پندارم بيشتر بدانها علاقمند باشم در كتابخانه ام نگاه خواهم داشت و هكذا يك دوره از آثار خودم را هم احتياطاً در يك قفسه خصوصي نگه خواهم داشت ولي البته محتاج بتذكر نيست كه تمام اين كتاب ها هم تعلق به دانشگاه تهران دارد و پس از وفاتم باز به سركنسول ايران در ژنو و يا هر مقام ديگري كه دانشگاه تهران معين فرمايند تحويل داده خواهد شد. نكته اي كه ذكرش را خالي از ضرورت نمي بينم اين است كه علاوه بر كتاب مقدار بانسبه زيادي هم اوراق و يادداشت و متوني كه بصورت داستان و كتاب بقلم خود هنوز بچاپ نرسيده است و تصور مي كنم حيف است كه از ميان برود و مورد استفاده قرار نگيرد در صندوق هاي مقوائي كه بزبان فرانسوي كارتون مي گويند و داراي عرض و طول و ارتفاع بين ۴۰ تا ۵۰ و ۶۰ سانتي متر است دارم كه آن ها را هم با كتاب هايم تقديم دانشگاه تهران مي دارم و اميدوارم جوان هاي ايراني با همت و با ذوق و دانش طلب بتوانند آن ها را مورد استفاده قرار بدهد علي الخصوص كه در ميان آن اوراق چند داستان از داستان هايم وجود دارد كه هنوز به چاپ نرسيده است و حتي يك دو جلد كتاب هم بقلم خود حقير بصورت درهم و برهم موجود است كه اميدوارم مورد توجه قرار گردد و به چاپ هم برسد. در اينجا بر خود واجب مي شمارم كه از سه وجود بسيار گرامي كه هيئت امناي اين حقير رو سياه را در كار روابطم و مناسباتم با دانشگاه تهران بعهده بزرگواري خود گرفته اند و مخصوصاً در چاپ و نشر چند جلد از كتاب هايم از جانب دانشگاه زحمتي بسيار كشيده اند و باز هم مردانه تحمل مي فرمايند با يك دنيا صميمت قدرشناسي نمايم. بديهي است كه دانشگاه تهران كما في السابق مختار است كه هر كتابي از كتاب هايم را كه بقدر كافي مفيد و مطبوع تشخيص داد و هيئت امناء نيز تصويب كرد كما في السابق با شرايطي مقرر خواهد گرديد بچاپ برساند و منتشر سازد تنها خدا مي تواند پاداش اين همه عمل خير و ثواب را باين چند نفر آدم خدا دوست و خيرخواه عطا--------------------- فرمايد ---------------انشاءالله
-----------------------ژنو ۲۰ مرداد ۱۳۶۸ ---------------------
-----------------سيد محمد علي جمالزاده-------------